HEAD|MATCH – Săn đầu người

HEAD|MATCH – Săn đầu người

Chất lượng tạo ra giá trị – do đó, dịch vụ Săn đầu người của chúng tôi tập trung vào thị trường ngách thuần túy: Tập trung vào lĩnh vực Công nghệ thông tin, cụ thể hơn là lĩnh vực Phát triển phần mềm bằng ngôn ngữ Java và JavaScript tại khu vực TP.HCM.

Với cách tiếp cận này, chúng tôi không chỉ cam kết rằng các chuyên gia tư vấn của chúng tôi là những chuyên gia ưu việt nhất, mà chúng tôi còn biết rõ từng ứng viên tốt nhất ở TP.HCM có kinh nghiệm lập trình bằng ngôn ngữ Java và JavaScript (bao gồm Backend, Frontend, Fullstack). Do đó chúng tôi có khả năng cung cấp một cách nhanh chóng các ứng viên có hồ sơ phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng.